Tieteellinen tausta

Tuemme syksyllä 2020 alkavaa mittavaa systeemisen konstellaation tutkimusta usean yliopiston kanssa. Lue lisää täältä.

TkT (työpsykologia) Jani Roman on tutkinut systeemisen konstellaation käyttöä organisaatioiden kehittämiseen useiden organisaatioiden kanssa (katso esim. Työsuojelurahaston hankkeet nro 109463, 110306, 111125, 115335). Löydökset on kuvattu kirjassa “Systeeminen konstellaatio – Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat” (2016). Kirjassa on mukana myös kyselytutkimus aiheesta, joka suoritettiin vuonna 2016.

Romanin tutkimus perustuu aiempiin tutkimuksiin dialogista ja organisaatiokulttuurista (Roman 2005, 2006; Isaacs 1999; Senge 2006), organisaatiokulttuurista (Schein 2004; Argyris 1990, 1993), ja systeemisestä konstellaatiosta (Horn, K. & Brick 2005; Gminder 2005; Cohen 2006; Birkenkrahe 2008; Green, C. & Green 2003, 2008; Roman 2011, 2015).

Organisaatiokulttuurin merkitys nousee esille esimerkiksi Työterveyslaitoksen tutkimuksissa, joiden mukaan hyvän fiiliksen vaikutus organisaatioiden tulokseen on merkittävä. Erityisesti asiantuntijatyössä vaikutus voi olla jopa satakertainen (Perhoniemi, R. & Hakanen, J. 2013; Hakanen, J. 2014).

Eräs tunnetuimmista ja referoiduimmista tutkimuksista organisaation kulttuuriin liittyen on Googlen Aristoteles-tutkimus, joka nosti esille psykologisen turvallisuuden merkityksen tiimien onnistumisessa. Psykologinen turvallisuus liittyy ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen – ja ilmenee siis ihmisten välisissä suhteissa.

Brené Brown on tutkinut yli 20 vuoden ajan aidon yhteyden syntymistä ja tunnisti keskeisiä esteitä yhteyden kokemukselle. Hän nimeää häpeän, joka synnyttää panssaroituja kulttuureja. Organisaatiokulttuuri ei kykene enää uudistumaan ja luovuus alkaa näivettyä. Brown esittää, että johtajien on uskallettava olla haavoittuvaisia – tästä syntyy psykologista turvallisuutta, joka vapauttaa organisaatioissa olevan innovatiivisuuden.

Bert Hellinger (1925-2019), perhekonstellaation kehittäjä, oli saksalainen psykoanalyytikko. Hän perusti työnsä fenomenologiseen psykologiaan ja oivalsi, miten konstellaation menetelmällä voidaan tehdä näkyväksi perheessä olevia alitajuisia dynamiikoita, jotka vaikuttavat merkittävästi ihmisen elämään. Hellinger on tunnistanut keskeisiä mekanismeja, jotka vaikuttavat yhteisöön ja sen jäseniin.

Lähteet:

Argyris, C. (1990). Overcoming Organizational Defences: Facilitating Organizational Learning. Harvard University: Prentice-Hall

Argyris, C. (1993). Knowledge in Action. San Francisco: Jossey-Bass.

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

Brown, Brené (2018). Dare to Lead : Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts. Random House.

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

Gminder C. U. (2005). Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 – 20 September.

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

Hakanen, J. (2014). Onnellisena työssä? 81/2 kysymystä työn imusta. teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara (Toimittaja), Positiivisen psykologian voima (Sivut 1-381). Helsinki: PS-kustannus.

Hellinger, B. & ten Hövel, G. (1999). Acknowledging What Is, Conversations with Berth Hellinger. Zeig, Tucker & Co., Inc. Phoenix, Arizona.

Hellinger, B. (2001). Lecture given at the 3rd International Congress for Family and Humans Systems Constellations, Würzburg, Germany 1-4 May, 2001.

Horn, K. & Brick, R. (2005). Invisible Dynamics: Systemic Constellations in Organisations and in Business. Carl-Auer-Systeme Verlag. Germany.

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

Roman, J. (2005) A study of organizational dialogue: facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization. Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership doctoral dissertation series, 2005/4.

Roman, J. (2006) Corporate Culture Research: Cultural Integration in Mergers. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. Lue täältä

Roman, J., (2016) Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Books on Demand.

Schein, E. (2004). Organizational Culture and Leadership. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

The New York Times (2016): What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. Charles Duhigg. What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. New research reveals surprising truths about why some work groups thrive and others falter. Lue täältä

Romanin Työsuojelurahaston tuella tekemiä tutkimuksia:

16 organisaation toimintatutkimus 2009-2016 systeemisen konstellaation käytöstä organisaatioiden kehittämisessä. Jani Roman, Dialogi-instituutti. Katso myös Työsuojelurahaston tiedotteet: Konstellaatio paljastaa ryhmädynamiikan. Lue täältä

Konstellaatio sanallistaa yhteisön dynamiikkaa. Lue täältä

Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen: Uusi alueosuuskauppa rakensi yhteistä kulttuuria. Lue täältä

Lisää ymmärrystä systeemisellä konstellaatiolla. Lue täältä

Organisaatioteoriat katsovat ihmisten toimintaa kapeasti. Lue täältä