Organisaatiokulttuurin kehitysprosessi

ENLIGHTENED

Company

Organisaatiokulttuurin kehitysprosessi, joka valaisee organisaatiosi uudelle tasolle. Otamme huomioon koko systeemin: johtamisen, prosessit, asiakaskokemuksen, rakenteet, vuorovaikutuksen ja kulttuurin.

Kehitysprosessi auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne ja parantamaan yhteistyötänne. Löydätte uuden kipinän, luottamuksen ja sitoutumisen yhteiseen tapaan toimia.
Tämän jälkeen ei voida puhua enää erikseen ”kovista” ja ”pehmeistä” asioista. Ihminen on laumaeläin, ja häntä ohjaa laumaeläimen vaistot, vaikka hän työskentelisi mitä moderneimmassa teknologiayrityksessä. Näiden vaistojen kautta prosessit toimivat. Näiden mekanismien ymmärtämisestä lähtee kaikki menestys.
Systeeminen ymmärrys tarkoittaa, että tunnistamme tekijät, jotka todellisuudessa ohjaavat tätä yhteisöä. Emme kuuntele vain sanoja, vaan katsomme ihmistä ja hänen kokemuksiaan kokonaisvaltaisesti. Ja annamme hänelle keinot luoda parempia ja tehokkaampia prosesseja yhdessä muiden kanssa.

Näin valo kulkee lävitsenne.
Mitä Enlightened Company™ -organisaatiokulttuurin kehitysprosessi on?
1-2 vuoden mittainen kehityshanke, jossa kehitetään organisaatiokulttuuria yrityksenne omista tavoitteista käsin.

- Selkeyttä ja kokonaisuuden hallintaa.
- Henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksen esille saaminen.
- Sitoutumista muutokseen.
- Todellisia, mitattavia ja kestäviä muutoksia (oireista juurisyihin).
- Strategian toteutumista tukevaa kulttuuria (käyttäytymistä).
- Brändiä tukevaa kulttuuria.
- Valistunutta johtamista, mikä synnyttää luottamusta ja luovuutta.
- Organisaation läpileikkaavaa arvostavaa dialogia.
- Osaamista jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.
- Syvällinen, kokemuksellinen ja dialoginen kehitysprosessi.
Enlightened Company™ -prosessin elementit
Näihin asioihin pureudumme prosessin aikana: 
- Prosessit – työnkulut ja niiden tehokkuus.
- Johtaminen – toimintamallit, yhdenmukaisuus, oman vaikutuksen ymmärtäminen ja kehittäminen.
- Rakenteet – palkitseminen, organisaatio, roolit.
- Tiimit – samaan suuntaan meneminen, sitoutuminen, organisoituminen.
- Suhteet – alitajuisten suhteiden kehittäminen siellä, missä niillä on merkitystä. ”Culture happens between people.”
- Itsetuntemus – ”How you lead is who you are” Brené Brown
- Vuorovaikutus – dialogi, joka edistää merkityksellisyyttä ja kokonaisuuden ymmärtämistä.
- Käyttäytyminen – kulttuuria, joka edistää tavoitteiden saavuttamista.
- Reflektio – aito yhdessä oppiminen.

Ota yhteyttä ja varaa keskustelu kanssamme!

Experiencing Systems Enlightenment

Kokeile: Aloita tehokkaalla workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen