ENLIGHTENED

Kiinnostus kasvaa systeemisen konstellaation tieteelliseen tutkimukseen

Osallistuin 9.6. mielenkiintoiseen tilaisuuteen, jossa pohdittiin kokemuksia systeemistä ymmärrystä lisäävästä konstellaatiosta sekä sen tieteellistä tutkimusta. Pohdintaa johti työpsykologian tohtori Jani Roman (Founder, CEO Systems Enlightenment Oy, Dialogi-Instituutti Oy). Hänen vierainaan olivat Taina Hintsa, työnohjaaja ja apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin yliopiston dosentti Mikko Rask, Kuluttajatutkimuskeskuksen vastuullinen tutkija Helsingin yliopistosta. Tilaisuuteen osallistui 15 teemasta kiinnostunutta. Tilaisuudessa pohdittiin, millaisesta ilmiöstä systeemisessä konstellaatiossa on kyse ja miten sitä voisi tutkia lisää.

Konstellaatio on toiminnallinen menetelmä, jonka alkujuuret ovat fenomenologisessa psykologiassa. Sitä on hyödynnetty alun perin perheterapiassa ja sittemmin työyhteisöjen kehittämisessä. Kokemuksellisuus ja intuitio ovat systeemisessä konstellaatiossa vahvasti läsnä, mikä tuottaa mielenkiintoisen haasteen myös tutkimuksellisesti. Konstellaatio on edennyt maailmanlaajuiseksi terapiamuodoksi. Onkin hiukan hämmentävää, että sitä on ilmiönä tutkittu vielä melko vähän. Konstellaation vaikuttavuus organisaatiokulttuurin kehittymisessä on kokemuksen perusteella selvä. Siitä olisi kuitenkin kiinnostavaa nähdä lisää tutkimuksia.

Millainen ilmiö systeeminen konstellaatio on?

Konstellaatio on menetelmänä hyvin kokemuksellinen ja voimallinen. Se nostaa esiin ihmissysteemien dynamiikat, alitajuiset suhteet ja myös sukupolvien yli kulkevat taakkasiirtymät. Syvälle menevä konstellaatiokokemus on ainutlaatuinen prosessi, jossa ohjaajalla on oltava vankka ammattitaito, jotta menetelmää voidaan soveltaa asiakkaalle hyödyllisellä ja turvallisella tavalla. Jani Roman on käyttänyt menetelmää ja tehnyt tukimusta jo noin 20 vuoden ajan.

Konstellaatiota voidaan käyttää monella tapaa. Sitä voidaan hyödyntää yksilön tai laajemman joukon tarpeeseen. Se voi käynnistää pidemmän ajan terapia- tai kehitysprosessin. Menetelmällä voidaan myös tutkia mihin tahansa kysymykseen liittyvien tahojen ja asioiden välisiä suhteita ja dynamiikkaa. Jani Romanin johdolla organisaatiokonstellaatiota on opiskellut kollektiivisesta älykkyydestä kiinnostunut Mikko Rask. Hän nosti esiin, että menetelmää voidaan soveltaa hyvin nopean ongelmanratkaisun välineenä tai asioiden jäsentelyyn systeemisen ajattelun paradigmana. Ongelmanratkaisussa konstellaatio on tehokas keino, koska sillä pääsee suoraan asian ytimeen.

Miten konstellaatiota voitaisiin tutkia?

Konstellaation kokijana Taina Hintsa totesi, että tutkimusta kannattaisikin tehdä eri näkökulmista. Esim. kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta organisaatiot voisivat hyötyä konstellaation laajemmasta tutkimuksesta. Konstellaatiota voitaisiin tutkia mm. psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian, organisaatioiden oppimisen, johtamisen ja kulttuurin näkökulmista.

Myös tutkimustavat voivat olla monipuolisia. Konstellaation vaikutuksesta ihmiseen voitaisiin selvittää myös fysiologisen tutkimuksen ja aivotutkimuksen kautta. Vaikutuksia organisaatioissa voitaisiin selvittää haastattelututkimuksin yhdistettynä pitkäaikaisseurantaan siitä, miten taipumukset muuttuvat. Pohdinnassa nousi esiin, että konstellaation vaikuttavuutta tutkittaessa tietoa olisi hyvä saada sekä laadullisesti että määrällisesti paljon. Mikko Rask otti esiin, että voitaisiin pohtia myös, olisiko systeemisessä lähestymistavassa jotakin samaa kuin tulevaisuuden tutkimuksessa, missä tärkeämpää on menetelmän relevanssi ja käyttöarvo kuin totuusarvo. Laadullinen tutkimus saattaisi olla arvokkaampaa kuin määrällinen.  

Pohdinnoissa Jani Roman otti esiin, että oman haasteensa tutkimuksessa muodostaa se, miten erottaa menetelmä ohjaajasta. Ohjaajan rooli on tärkeä henkilökohtaisessa ohjauksessa. Toiminnallisen menetelmän käytön on oltava turvallista ja tilanne on hallittava. Ohjaaja on siten mukana konstellaatiossa. Pohdittiin mm. tutkimuksessa käytettävien ohjaajien ja konstellaatioiden keskinäistä määrää.

Miten työ jatkuu?

Yhteenvetokeskustelussa todettiin, että systeeminen konstellaatio tarjoaa houkuttelevan tutkimuskentän monenlaisille toimijoille. Se tarjoaa myös hienoja tutkimushaasteita. Menetelmä on myös yksilöille innostava ja samalla koskettava itsetuntemuksen kasvattamisen näkökulmasta. Hienoa olisi, jos menetelmän voisi oppia jo nuorena. Se tekee ongelmista hallittavampia ja antaa mullistavan ja innostavan perspektiivin asioihin. Yhteistuumin todettiin, että hienoa on, että tutkimustyöhön on nyt kovasti kiinnostusta, mukaan on lähdössä näillä näkymin useita yliopistoja.

Jani Roman on tehnyt työtä ja tutkimusta aiheeseen liittyen jo 20 vuotta. Lisää on nyt luvassa. Kokoamme syksyyn mennessä tueksi tiimin, johon rekrytoidaan opinnäytetöitä tekeviä. Teema on poikkitieteellinen, joten pro gradu – ja väitöskirjatyöt ovat mahdollisia eri näkökulmista. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin 27.8. järjestettävässä tutkimuspaneelissa. Siihen tulemme panostamaan yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Tilaisuus järjestettiin tutkimukseen keskittyvän Dialogi-Instituutti Oy:n toimesta. Systems Enlightenment Oy toimii tiiviissä yhteistyössä Dialogi-Instituutin kanssa systeemiseen ymmärrykseen pohjautuvan tutkimustiedon hyödyntämisessä ja tuottamisessa.

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?